Tenancy Support Worker
Back
Jul 10, 2024

Tenancy Support Worker

Point 20-21 £23,530.52 - £24,319.36 per annum
Holyhead
Full Time , Permanent

Location: Llangefni and Holyhead

Salary: Point 20-21 £23,530.52 – £24,319.36

Hours: 37 hours per week

Are you passionate about supporting young people aged 16 to 24, who have experienced or are at risk of homelessness, to make lasting positive changes in their lives? If yes, we would like to hear from you.

Digartref Cyf is looking to recruit an enthusiastic and experienced Tenancy Support Worker who is able to work as part of a dynamic team in our 24 hour cover supported housing projects on Anglesey. We are committed to assisting young people acquire the skills necessary for independent living and supporting them to secure more permanent housing within the community. Many of the young people we have worked with now live in their own homes, are in full time education and enjoying new careers.

Ideally applicants would be expected to: 

 • have previous experience of working in a similar role and the passion and desire to work with vulnerable and complex young people.
 • have good IT skills and the ability to manage a complex caseload.
 • enjoy working as part of a dedicated and diverse team.
 • have excellent communication and people skills.
 • be able to drive and have access to a car.

Staff will be required to work to a rota, shifts will include days, weekends, evenings and waking nights. Some shifts will require you to lone work.

Please note, this role is subject to an enhanced DBS check.

Company Remuneration Package

 • 25 days annual leave (rising to 28 dependent on length of service) plus bank holidays
 • Company pension and SHPS In-Work life assurance cover (providing you meet the schemes eligibility criteria)
 • Paid training and development opportunities
 • Paid mileage for in work related travel at 45p per mile
 • Paid Enhanced DBS

The ability to communicate through the medium of Welsh, or the commitment to learn, is an essential requirement for this post.

Lleoliad: Llangefni a Caergybi

Cyflog: Pwynt Cyflog 20-21 £23,530.52 – £24,319.36

Oriau: 37 awr yr wythnos

Ydych chi’n angerddol am gefnogi pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed, sydd wedi profi digartrefedd neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref, i wneud newidiadau cadarnhaol parhaus yn eu bywydau? Os oes, hoffem glywed gennych.

Mae Digartref Cyf yn edrych i recriwtio Gweithiwr Cymorth Tenantiaeth brwdfrydig sy’n gallu gweithio fel rhan o dîm deinamig yn ein prosiect tai â chymorth cyflenwi 24 awr ar Ynys Mon. Rydym wedi ymrwymo i gynorthwyo pobl ifanc i gaffael y sgiliau sy’n angenrheidiol ar gyfer byw’n annibynnol a’u cefnogi i sicrhau mwy o dai parhaol yn y gymuned. Mae llawer o’r bobl ifanc rydyn ni wedi gweithio gyda nhw bellach yn byw yn eu cartrefi eu hunain, mewn addysg amser llawn ac yn mwynhau gyrfaoedd newydd.

Yn ddelfrydol, byddai disgwyl i ymgeiswyr:

 • bod â phrofiad blaenorol o weithio mewn rôl debyg neu’r angerdd a’r awydd i weithio gyda phobl ifanc fregus a chymhleth
 • bod â sgiliau TG da a’r gallu i reoli llwyth achosion cymhleth
 • mwynhau gweithio fel rhan o dîm ymroddedig ac amrywiol
 • bod â sgiliau cyfathrebu a phobl rhagorol
 • gallu gyrru, a chael car

Bydd gofyn i staff weithio i rota, bydd sifftiau’n cynnwys; diwrnodau, penwythnosau, gyda’r nos a nosweithiau deffro. Bydd rhai sifftiau yn gofyn ichi weithio ar eich pen eich hun.

Sylwch, mae’r rôl hon yn destun gwiriad DBS.

Pecyn Cydnabyddiaeth Cwmni

 • 25 diwrnod o wyliau blynyddol (yn codi i 28 yn dibynnu ar hyd y gwasanaeth) yn ogystal â gwyliau banc
 • Yswiriant bywyd mewn gwaith a phensiwn y cwmni (ar yr amod eich bod yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd cynlluniau)
 • Cyfleoedd hyfforddi a datblygu â thâl
 • Milltiroedd â thâl ar gyfer teithio cysylltiedig â gwaith ar 45c y filltir
 • DBS Uwch â Thâl

Mae’r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng Cymraeg, neu’r ymrwymiad i ddysgu, yn ofyniad hanfodol ar gyfer y swydd hon.

salary
Point 20-21 £23,530.52 - £24,319.36 per annum
Location
Holyhead
Employment type
Full Time , Permanent
Apply
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 100 MB.


Company info

Digartref is a not for profit registered charity and has been providing support and assistance to those affected by homelessness since 1998. Providing both short and long term solutions for those experiencing or at risk of becoming homeless.
Since 1998 the charity has expanded the range of homeless prevention services it provides and now offers assistance to those aged 16 upwards with no upper age limit.
Digartref run a range of homeless prevention projects and programs which aim to reduce homelessness and its impact, ensuring as many people as possible access the support that meets their individual needs and circumstances.

Let's talk. Get in touch with us today!

Ask a question
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Risus morbi magna non, vitae placerat molestie viverra molestie odio.

  Thank you, the team will be in touch shortly